تبلیغات

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

نام مشهور غربی این محل یعنی پِرسِه پلیس ریشه غریبی دارد. در زبان یونانی، پِرسِه پلیس و یا به صورت شاعرانه آن پِرسِپ تولیس (Perseptolis) لقبی است برای  الهه خرد، صنعت و جنگ که ویران کننده شهرها معنی می‌دهد.  این لقب را آشیل، شاعر یونانی سده پنجم پیش از زادروز، به حالت تجنیس و بازی با لغات، در مورد شهر پارسیان به کار برده است.

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس 

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس

تصاویری از بنای تاریخی پرسپولیس